Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |

Wet aanpak schijnconstructies

Wet aanpak schijnconstructies

Werkgevers kunnen constructies gebruiken om regels voor minimumloon of cao-loon te ontduiken. Werknemers zijn hier de dupe van. De wet aanpak schijnconstructies wil werknemers beter beschermen tegen onderbetaling en bonafide werkgevers beter vrijwaren tegen oneerlijke concurrentie.

Schijnconstructies kunnen leiden tot:

  • oneerlijke concurrentie tussen bedrijven door te goedkope arbeid
  • ontduiking van betaling van sociale premies door werkgevers die te lage lonen betalen
  • verdringing van Nederlandse werknemers door goedkoop buitenlands personeel

Maatregelen tegen schijnconstructies vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 zijn werkgevers verplicht aan de medewerkers het volledige netto minimumloon giraal uit te betalen. Alle constructies waarbij werkgevers minder dan het netto minimumloon betalen, zijn verboden. Bijvoorbeeld wanneer zij ten onrechte maaltijdkosten of verzekeringspremies inhouden op het netto minimumloon. Op het minimumloon mogen alleen de wettelijk verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden. Voorbeelden hiervan zijn belastingen en pensioenpremies.

Daarnaast zijn er een tweetal uitzonderingen die wel mogen worden ingehouden op het minimumloon. Dit zijn de kosten voor huisvesting (maximaal 25% van het minimumloon) en de premie voor de zorgverzekering. Dit betreft alleen de basisverzekering. De premie voor de aanvullende verzekering kan niet worden ingehouden op het minimumloon. Voor deze inhoudingen dient de werkgever in het bezit te zijn van een schriftelijke volmacht van de werknemer.

Voor alle inhoudingen die een werkgever op het loon van de werknemer doet, is een schriftelijke volmacht van de werknemer vereist, die ten allen tijde door de werknemer kan worden ingetrokken. Dit geldt dus ook voor inhoudingen zoals een bijdrage aan de personeelsvereniging en een eigen bijdrage privégebruik auto van de zaak.

Hieronder een aantal opsommingen van maatregelen tegen schijnconstructies die al gelden sinds 1 januari 2016:

  • Loonstroken moeten duidelijk zijn
  • Het wettelijk minimumloon moet giraal overgemaakt worden
  • De inspectie SZW gaat namen bekend maken van gecontroleerde ondernemingen. Als er overtredingen zijn gemaakt, worden deze ook bekend gemaakt.
  • Het wettelijk minimumloon geldt ook voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt

Ga terug