Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |

Van Ree: een frisse kijk op lonen en belonen

Uw organisatie is altijd in beweging. Verandert, investeert, groeit, ontwikkelt, innoveert.
Het is de natuurlijke dynamiek die hoort bij een ondernemende bedrijfsvoering. Geen dag is hetzelfde. Geen mens is hetzelfde. U heeft de juiste mensen op de juiste plek nodig.

Het succes van uw organisatie staat of valt met de kennis, vaardigheden, motivatie en betrokkenheid van uw medewerkers. Dit proces bestaat uit in- door- en uitstroom: van het in dienst nemen van een nieuwe medewerker,  promotie of demotie,  (dis)functioneren, functiewijziging, reorganiseren, tot aan het moment van uitdiensttreding.

Van Ree HR Consultants heeft een frisse kijk op uw organisatie. Van Ree HR Consultants adviseert, faciliteert en ondersteunt u in het volledige proces. Dit begint bij een duidelijk HR beleid, de daarbij ondersteunende HR instrumenten en een gedegen en foutloze salarisadministratie.

Lees meer over onze diensten of neem contact met ons op.

Actueel.

Alle goeds voor 2018

Het jaar 2017 is bijna ten einde. Tijd om terug te kijken, maar vooral de blik ook vooruit te richten. Als geen ander weten wij hoe belangrijk de rol is die uw personeel speelt in uw organisatie. Ook in het nieuwe jaar kunt u rekenen op onze heldere adviezen en scherpe inzichten.

Lees meer...

Let op! Basis Arbocontract?

Sinds 1 juli 2017 zijn er wijzigingen in de Arbowet doorgevoerd. Een belangrijke aanpassing is dat het voor werkgevers verplicht is om te beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts.

Lees meer...

Eindejaarstips 2017

Voor u liggen de eindejaarstips voor 2017. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. Daarnaast gaan we in op de fiscale maatregelen, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte III. Ook deze plannen zijn nog niet goedgekeurd.

Lees meer...

Opening vestiging Nieuwegein

Begin september opende Van Ree Accountants een nieuwe vestiging in Nieuwegein. Vanuit de nieuwe vestiging in Nieuwegein ligt de focus op de non-profit sector en het MKB. De salarisadministratie kan door cliënten van de nieuwe vestiging volledig uitbesteed worden aan Van Ree HR Consultants in Barneveld.

Lees meer...

Voorkom 80% eindheffing

Het jaar 2017 loopt alweer bijna ten einde. Tijd voor u als werkgever om weer na te denken over het geven van eventuele kerstpakketten, bonussen, personeelsfeesten etc. Aangezien de werkkostenregeling voor elke werkgever van toepassing is, is het goed om nu de balans op te maken. Hoeveel vrije ruimte denkt u te hebben dit jaar? Want u wilt natuurlijk voorkomen dat u straks een eindheffing moet betalen van 80%.

Lees meer...

Zeg een tijdelijke kracht op tijd op!

Heeft u het afgelopen half jaar tijdelijk personeel in dienst gehad? Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. Let op dat u dit op tijd doet, anders moet u een aanzegvergoeding betalen.

Lees meer...

Voorkom claims: registreer gewerkte uren

Het komt nogal eens voor dat een werknemer na het einde van het dienstverband nog uitbetaling van overuren of meeruren claimt en dat die claim wordt toegewezen, soms zelfs voor meerdere jaren. Het probleem blijkt vaak te zitten in de registratie van de overuren dan wel meeruren. Voor die registratie is de werkgever verantwoordelijk. Kan de werkgever geen deugdelijke administratie overleggen, dan wordt de claim vaak toegewezen.

Lees meer...

Subsidie Praktijkleren

In het kort vragen wij uw aandacht voor de Subsidieregeling Praktijkleren. De subsidieregeling praktijkleren heeft als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling of student.

Lees meer...

Leeftijdsgrens looncompensatie bij ziekte omlaag

Neemt u een oudere werkloze in dienst, dan komt u niet voor hoge kosten te staan als deze werknemer onverhoopt langdurig ziek wordt. Voor deze werknemer geldt namelijk een no-riskpolis. Het kabinet gaat de leeftijdsgrens hiervoor verlagen naar 56 jaar of ouder. Dit geldt voor werknemers die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn.

Lees meer...

Minimumloon

Per 1 juli 2017 gaat het wettelijk minimumloon weer omhoog. Nieuw is een verlaging van de leeftijdsgrens. Vanaf 1 juli krijgt ook een 22-jarige het volwassenminimumloon. Verder is de stijging van het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen, meer dan de gebruikelijke halfjaarlijkse verhoging.

Lees meer...

Nieuwe Arbowetregels per 1 juli 2017

Per 1 juli aanstaande wijzigt de Arbowet. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie in de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet.

Lees meer...

Deadline wettelijke vakantiedagen 

Heeft uw personeel nog wettelijke vakantiedagen staan van 2016, zorg dan dat zij deze opnemen vóór 1 juli 2017. Gebeurt dit niet, dan komen ze te vervallen. Afkoop van deze dagen is niet mogelijk, tenzij het dienstverband wordt beëindigd.

Lees meer...

Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige materie. Daarom in deze advieswijzer een kort overzicht van de hoofdlijnen.

Lees meer...