Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |

Beloningsadvies.

Beloningsbeleid

Belonen en beloningsvormen vragen om een duidelijke visie. Van Ree HR Consultants formuleert samen met u een beleid of neemt uw bestaande beleid onder de loep en kijkt naar de onderlinge verhoudingen van belonen en beloningsvormen. Tevens brengen wij de gevolgen van eventuele veranderingen in belonen en beloningsvormen in kaart. Wij spelen daarbij in op de actualiteit, zoals bijvoorbeeld de Werkkostenregeling.

Cao

Valt uw organisatie onder de werkingssfeer van een Cao? Dan bent u gebonden aan de bijbehorende regels en arbeidsvoorwaarden. Cao teksten zijn vaak lastig te interpreteren en wij kunnen u daarin ondersteunen en adviseren. Van Ree HR Constants is op de hoogte van nagenoeg alle Cao’s.

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling (WKR) verplicht gesteld voor iedere werkgever. Van 2011 tot  2014 kon u als werkgever kiezen voor invoering van de WKR of handhaving van de overgangsregeling.

Met de invoering van de nieuwe WKR is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling geïntroduceerd van 1,2% (vanaf 2015) van de fiscale loonsom voor aangewezen vergoedingen en verstrekkingen, ongeacht de vraag of daarin een beloningselement valt te onderkennen. Aanvullend is er een aantal gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en een noodzakelijkheidscriterium (vanaf 2015) voor zakelijke kosten ingevoerd.

U mag maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon, de vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen.

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

WKR scan
Zorg dat u op tijd in beeld heeft wat de gevolgen voor u zijn na invoering van de Werkkostenregeling. Weet u of uw arbeidsvoorwaarden de vrije ruimte overstijgen? Van Ree HR Consultants voert voor u een WKR-scan uit zodat u hierin inzicht krijgt. Wij adviseren u in de eventuele mogelijkheden om uw arbeidsvoorwaarden aan te passen.

Meer weten? Vraag het onze adviseurs!

Fusie of overname

Bij een fusie of overname komt heel wat kijken. Een van de aandachtspunten zijn de arbeidsvoorwaarden. U wilt voor de nieuwe organisatie geen diversiteit aan regelingen of Cao’s.
Uw (nieuwe) medewerkers hebben rechten die u dient te handhaven maar hoe komt u dan tot een uniform beloningsbeleid? Van Ree HR Consultants adviseert u in de (on)mogelijkheden. Bijeen  bepaalde omvang is een melding van de voorgenomen fusie aan de SER en de vakbonden verplicht. Deze melding kan door ons worden verzorgd.

Voorkom dat er ongelijkheid en onrust ontstaat maar zeker zo belangrijk dat uw kosten beheersbaar blijven!